Vad är en Buddhist?

De olika definitionerna av en ”Buddhist”.

Av Ming Bao

  1. Den intresserade. Detta är ofta en person som upptäck att den saknar något i tillvaron, men inte kan definiera det (se nedan under 2). Får i sin sökan höra talas om Buddhismen och får lust att undersöka den lite närmare. Om det finns möjlighet går man till en grupp/sangha i närheten. Sanghans uppgift blir att göra besöket så intressant att den intresserade blir fast medlem med sikte på att Ta Tillflykt (steg 2). Inga krav eller förväntningar får ställas på den intresserade utan allt deltagande bör ske på eget initiativ. Tycker att Panca Sila – De Fem Anvisningarna är ett positivt sätt att leva sitt liv.
  2. Upasaka/Upasika, lekman. En som har tagit Tillflykt, alltså blivit Buddhist och medlem i lekmannasanghan. Ses som ett första steg på Vägen, eventuellt en förberedelse för att bli fullt ordinerad (se 3). Egentligen den svåraste nivån. Anstränger sig att följa Panca Sila, de fem levnadsanvisningarna. Förväntas praktisera Dharman genom att så ofta som möjligt delta i gruppmeditationer, att lyssna till föreläsningar, gå kurser, följa de sex paramitas, rådgöra med sin lärare om praktiken, att aldrig missa en puja, vilket dels är en förutsättning för att praktisera Dharman och dels är ett tillfälle till att uttrycka sin vördnad och att träna sin ödmjukhet. Helt enkelt att sätta praktiken i första hand, sina nöjen och bekvämlighet i andra hand (ingenting kommer gratis…). Förstå att det huvudsakliga syftet med att vara Lekman är att genomskåda sitt ego och bli fri. -Det var ju det som saknades…. Finns det en munk/nunna i församlingen så ser man det som en förmån och hjälper till att ta hand om denne med mat, bostad mm.
  3. Bhikshu/Bhikshuni, alternativt Sramanera/Sramanerika, dvs novis-munk/nunna. Man uttrycker en djup önskan att helt vandra den Buddhistiska Vägen och att överge sitt vardagliga liv. Steg 1 är att ansöka om att bli ordinerad till novis. Detta är man under minst tre år varunder man måste följa Dasa Sila, de tio reglerna. Därefter ansöker man om full ordination och blir då Bhikshu/Bhikshuni, med 250 – 350 regler att leva efter.