Tempel-praktik

Puja/Andakt/Sóng Jīng

Genom sång och recitation av klassiska texter med djup innebörd ger vi oss själva en större förståelse för den värld vi lever i, samt djupare insikt i hur vi människor generellt sett är och känner inför allt omkring oss. Genom att unisont falla på knä och buga sig övar man upp sin ödmjukhet inför livets storhet och andra levande varelser. Texterna finns längre ner, både som PDF och faktiskt text.

By chanting and recitating classical texts with a profound meaning vi bring ourselves into a deeper understanding of the world we live in as well as a deeper insight in how people  in general are and feel regarding everything around us. By unison prostration one enhances humbleness to the greatness of life and other living beings.

 

Hur man tar på en HaiQing robe:

 

Hur man tar på en Jiasha (Kesa):

Hur man tar av en Jiasha:

Hur man tar av en HaiQing robe:

Morning class at Bailin Chán Si:

Sòng Jīng / Fàn Bài Sóng / Zài Bài

 

Chinese Buddhist Morning Prayer II:

Sòng Jīng / Fàn Bài Sóng / Zài Bài

Morgonklass, träning under Sommar-Retreat 2018:

——————————————————————————————————————

Aftonklass, träning under Sommar-retreat 2018. Redigerad

——————————————————————————————————————–

Fan-Bai-SongA5-2

TEXTHÄFTET

Samtliga texter är översatta av Ming Bao från Engelska, Kinesiska och Pali. 

© 2004, 2020 Ruìdiǎn Nán Chán, Malmö, Sweden

Anvisning:

Recitera/sjung texterna med ett ödmjukt och samlat sinne. Fokusera inte på ordens betydelse utan kon-centrera dig på närvaron i orden. Betona vokalerna mer än konsonanterna och stanna inte upp vid komma, punkt eller kolon utan låt orden och stavelserna komma i ett ständigt och jämt flöde. Ș uttalas ’sj’. Ś uttalas ’sh’. Bindestrecken markerar stavelserna där Träfisk-trumman slår i princip ett slag för varje stavelse. 

Se under varje rubrik hur man står och vilken mudra/handposition som används:                            

 Cháng​ = händerna sammanförda framför bröstet.     

Chányīn = händerna i meditationspose framför magen. 

Wēnshùn​-bugning utförs stående med händerna sammanförda men endast pekfingrarna riktas uppåt.

Instrumentsymboler:

U = Klangskål/Chēng

O = Trumma/Gǔ

O = Träfisk/Mù-Yú

 I = Klocka/Tiāo Zhōng

+ = Handklocka/Chíng-Tzu

¤ = Cymbaler/Tāng & Chia

= fortsätt med de angivna instrumenten genom hela stycket.

Texter för morgon-praktik             

Inledning – Prostrationer

(Båda sidorna om mittgången står vända mot varandra vid varsin pall och väntar med händerna sammanförda i cháng framför bröstet)

1. +                                     +             +   

2. Vänd om mot Buddhan.

 +                            ++ 

3. Buga stående. Stå upp. Vänd tillbaka mot mitten igen.

5.    +     +    +   O  +  O

      Vänd om mot Buddhan.

     +  O  +  O  +  O       ++O

7. Prostrera.               stå upp

     +  O  +  O  +  O       ++O

8. Prostrera.               stå upp

     +  O  +  O  +  O       ++ o+O

9. Prostrera.               stå upp

       + O + O O o O OOOOO o o o ++

10. Buga stående                          stå upp

OOOoO OOOOO oooO ooo U O U O U OO

1. Rökelsehymn/Pao Ting

(Vänd mot altaret, händerna i cháng)

UUU  O     I   I    O   I>>

OOI>  Dyr-ba-ra tre-fot brin-nan-de säll-synt rö-kel-se nå-en-de öv-er-allt i ti-o rikt-nin-gar

Det-ta är ett all-var-ligt of-fer till Ko-nun-gen av Dhar-ma-upp-nå-el-se 

Vi ber för lyck-a och långt liv åt folk

U

Må de fin-nas på jor-den un-der lång tid

 och i him-len än-nu läng-re

U  (Rökelse 1 offras,)

Pri-sa de i doft-ande moln in-svep-ta 

       U                         U

Bo-dhi-satt-vas Ma-ha-satt-vas

  (Rökelse 2 offras)

Pri-sa de i doft-ande moln in-svep-ta  

         U                         U

Bo-dhi-satt-vas Ma-ha-satt-vas 

  (Rökelse 3 offras)   

Pri-sa de i doft-ande moln in-svep-ta 

         U                         U

Bo-dhi-satt-vas Ma-ha-satt-vas

( Prostration + + )

2. Utdrag ur Śūraṅgama Mantra                     

Lèng Yán Shòu                                                          

(Vänd mot mittgången, händerna i chányīn​)

OOOO  oooo  O  OO  O

U UUUU  I O I O I O I

Wěi No: ¤ Namo!  U

OO> Alla: Śū-raṅ-ga-ma Sang-has Bud-dhor, Bo-dhi-satt-vor ¤                                              Na-mo Śū-raṅ-ga-ma Sang-has Bud-dhor,  Bo-dhi-satt-vor ¤                                               Na-mo Śū-raṅ-ga-maSang-has Bud-dhor,  Bo-dhi-satt-vor ¤

Gen-om ti-der-na det är den säl-lan hör-da dygd-en av Śū-raṅ-ga-ma som får en Buddh-a att öv-er-vin-na al-la hin-der sto-ra hjäl-te sto-ra kraft-ful-le sto-re barm-härt-ig-e och med-lid-sam-me;

Na-mo det stän-di-ga vi-lan-det i de ti-o rikt-ning-ar-nas Bud-dha

Na-mo det stän-di-ga vi-lan-det i de ti-o rikt-ning-ar-nas Dhar-ma

Na-mo det stän-di-ga vi-lan-det i de ti-o rikt-          

ning-ar-nas Sang-ha

 (+ Prostration, högra ledet)

Na-mo Śa-ky-a-mu-ni Budd-ha                           

 Na-mo Budd-hans ut-lägg-ning av Śū-raṅ-ga-ma Na-mo den som bryr sig om Värl-dens Nöd-rop Gu-an Shìh Yin Pú-sà

(+ + högra ledet reser sig)

Na-mo Åsk-vigg-skatt-ens Bod-hi-satt-va        

 Na-mo Den Upp-vak-na-de Den Väl-kom-ne

(+ Prostration, vänstra ledet)

Den sto-re Budd-han på ti-o mil-li-on-er tro-ner Na-mo al-la Budd-hor Bod-hi-satt-vor              

Na-mo al-la om-ni-upp-lys-ta

(+ + vänstra ledet reser sig)

De som har för-sak-at allt Sang-han                  

Na-mo o-räk-ne-li-ga Världs-är-ad-e A-ra-hants Na-mo Sro-ta-pān-nas                                         Na-mo Sak-ra-dā-gā-mins                                   

Na-mo A-na-ga-mins de ut-an be-gär               

Na-mo De-vas och o-död-li-ga                            

Na-mo den full-kom-li-ga kun-skap-ens  o-död-li-ga Ta-ra som i vörd-nad tar oss till sig               

Na-mo Upp-lys-ning-ens ju-vel                           

Na-mo Ind-ra ska-pa-ren                                     

Na-mo den He-li-ge be-skyd-da-ren De-va Rud-ra Stor-mens her-re och hans Un-ma-da              

Na-mo den he-li-ge den star-ke Na-ra vars ytt-ran-den är sto-ra go-da och upp-lys-an-de      

Na-mo den helt med-lid-sam-me                      

Na-mo den he-li-ga Budd-ha Ma-ha-kā-ra Han som gick fö-re den o-be-hind-ra-de Vi vör-dar den av o-rörd dygd och o-ö-ver-träff-ad fri-gö-rel-se klädd i dö-das klä-der som grun-da-de vår Sang-ha                                                 

Na-mo den-ne helt med-lid-sam-me                 

Na-mo den He-li-ge den äd-elt ned-stig-ne Tat-hā-gat-ha                                                                Na-mo den rö-da lo-tus-en                                

Na-mo åsk-vig-gen                                                

Na-mo den äd-la ju-ve-len                                     

 Na-mo e-le-fan-ten                                                 

Na-mo den He-li-ge den öv-er-lägs-na Su-la-sa-na den-ne Tat-hā-gat-ha ej be-satt av gläd-je

(+ Prostration, högra ledet)

Na-mo den He-li-ge                                              

Na-mo Ā-mí-tuó-fó den väl-kom-ne den väl-sig-na-de med per-fekt kun-skap

(+ + högra ledet reser sig)

Na-mo den He-li-ge den o-rör-de Ak-șo-bhy-a 

Bud-dha den väl-kom-ne den väl-sig-na-de med per-fekt kun-skap

(+ Prostration, vänstra ledet)

Na-mo den He-li-ge la-pis la-zu-li strå-lan-de Bhai- șai-ya Gu-ru                                                 Na-mo den He-li-ge den helt tom-me lä-ra-ren av var-ning som skyd-dar dem i hel-ve-te-na                 

(+ + vänstra ledet reser sig)

Na-mo den väl-kom-ne den väl-sig-na-de med per-fekt kun-skap                                                 Na-mo den He-li-ge Rat-na-kū-țu-rā-ja två tu-sen äd-la Bud-dhor i fram-ti-den de väl-kom-na de väl-sig-na-de de med per-fekt kun-skap!

3. Dharani för den segrande Buddha-kronan/Śūraṅgama

(fortsätt utan avbrott)

UO Na-mo den väl-sig-na-de som är den mest fram-stå-en-de i den tre-fal-di-ga värl-den         

Na-mo den Upplysta den väl-sig-na-de,  näm-li-gen;

Om re-na re-na den som all-tid är rätt-vis den som äg-an-de allt ge-nom-träng-an-de allt upp-ly-san-de ljus är ren i sin e-gen-na-tur re-nad från mörk-ret i till-va-rons fem sti-gar Fri-a oss Su-ga-ta med en o-död-lig fri-gör-el-se be-stå-en-de av de bäs-ta ord-en i de sto-ra san-na fra-ser-na ta bort e-län-de ta bort e-län-de 

O den som hål-ler e-vigt liv re-na oss re-na oss  

O den som är ren så-som him-len                        

 O den som är ren som den seg-ran-de Bud-dha-kro-nan                                                                     

 O den som är be-lyst med tu-sen strå-lar av ljus

O alla Tat-ha-ga-tas som ser ö-ver oss                  

O den som är per-fekt i de sex pa-ra-mi-tas           

O den som hål-ler det sto-ra si-gill-et fyllt med den and-li-ga kraft-en som ut-strå-lar från hjär-tat hos var-je Tat-ha-ga-ta                                     

O den vars kropp är hård och ren så som en åsk-vigg                                                                             O den som är helt ren, ren från all smuts, all räds-la och al-la on-da vä-gar vänd oss bort från det on-da                                                                   O den som åt-njut-er det re-na-de li-vet                

O den som ger oss kraf-ten i den ur-sprung-li-ga pak-ten                                                                       O ju-vel ju-vel sto-re ju-vel  

O så-dan-het som är verk-lig-he-tens gräns och ab-so-lut ren                                                             O den som är ren i sin ut-veck-la-de upp-lys-ning var se-ger-rik var se-ger-rik var all-tid se-ger-rik var all-tid se-ger-rik bär i sin-net bär i sin-net                                                                              O den som är ren och be-kräf-tad av al-la Buddh-or                                                                    O Vaj-ra-gar-ba som hål-ler åsk-vig-gen låt min kropp va-ra som åsk-vig-gen låt al-la va-rel-ser va-ra så som åsk-vig-gen                                              O den som ä-ger en helt ren kropp                        O den som är helt ren från al-la till-va-rons vä-gar låt mig be-kräf-tas av al-la Budd-hor               

 O den som är be-kräf-tad av al-la Tat-hā-ga-tas be-kräf-tan-de kraf-ter var upp-lyst var upp-lyst var e-vigt upp-lyst var e-vigt upp-lyst låt dem bli upp-lys-ta låt dem bli upp-lys-ta låt dem bli e-vigt upp-lys-ta                                                       O den som är helt ren på mest ge-nom-gri-pan-de vis 

O den som hål-ler ett stort si-gill be-kräf-tat av den and-li-ga kraf-ten som ut-går från hjär-tat hos var-je Tat-hā-ga-ta!

4. Allmän Bön Efter Śūraṅgama Mantrat      

(Vänd mot mittgången, händerna i cháng​)

UUU

O Ge-nom de som har för-sam-lats här Śū-raṅ-ga-mas mys-tis-ka for-mel har re-ci-te-rats vil-ken nu de-di-ke-ras till al-la Na-gas och De-vas som be-skydd-ar Dhar-man och äv-en till al-la he-li-ga för-sam-lin-gar av and-li-ga var-el-ser som be-skydd-ar det-ta tem-pel må al-la var-el-ser i e-xi-sten-sens tre on-da vä-gar vil-ka li-der av de åt-ta o-li-ka o-lyck-or-na ge-nom det-ta bli fri-a från sin nöd må alla va-rel-ser i den tre-fal-di-ga värl-den vil-ka är mot-ta-ga-re av den fyr-fal-di-ga för-de-len där-i-ge-nom del-ta-i me-ri-ten må lan-det fort-sätt-a sitt fred-li-ga väl-stånd må al-la krigs-lik-nan-de ak-ti-vi-te-ter bli stop-pa-de må vin-den bl-å-sa när den skall reg-net fal-la i tid och folk-et le-va lyck-ligt må he-la för-sam-ling-en som del-tar i öv-ning-en åt-njut-a hög-re mål som att ut-an svå-rig-het gå bort-om ti-o sta-di-er med ett språng må det-ta tem-pel fort-sät-ta sitt stil-la liv fritt från stör-nin-gar och må dess gyn-na-re vä-xa in-te ba-ra i tro ut-                                                                                                                                                                                     an i vis-dom och väl-sig-nel-se vi ber till al-la  Buddh-or och Bod-hi-satt-va Ma-ha-satt-vas i de ti-o rikt-ning-ar-na i det för-flut-na i nu-et och i fram-ti-den samt till Ma-hā-praj-ñā-pā-ra-mi-tā!

5. Gāthā för Sūtra-öppning                                  

(Vänd mot mittgången, händerna i cháng​)

UUU 

Wěi No: Den ojämförligt och 

djupsinniga överlägsna Dharman!

U

Alla: O>Den är säll-synt att mö-ta äv-en un-der mil-jon-tals tids-åld-rar

Vi har nu möj-lig-het att se den

Vi har nu möj-lig-het att hö-ra den

Vi har nu möj-lig-het att ac-cep-te-ra den

Vi har nu möj-lig-het att be-hål-la den

Må vi verk-ligt för-stå inn-e-bör-den 

i des-sa Tat-hā-gat-has ord

6. Skriften om Det Stora Visdomshjärtat      

Xīn Jīng

(Vänd mot mittgången, händerna i chányīn​)

O I O I O I O I   U UUUU      

Wei No: Jag vördar Buo Liu Hui Shang Fó Pú Sa (x 3) 

Det dju-O>pa Vis-doms-hjärt-ats skrift;

Alla: OO> Med-käns-lans Pú Sá såg djupt i Vis-doms-hjär-tat U och såg de fem skan-dhors tom-het skär bort all svår nöd Șë-li-sö form är som rymd rymd är som form form är just rymd rymd är just form känn tänk vill vet är just så här Șë-li-sö varje ting är tomt ej fött ej dött ej o-rent ej rent ej stort ej smått så rymd är utan form tänk ej det är vist Ej kropps-or-gan kropp tan-ke                               Ej färg ljud lukt smak tryck ting Ej se värld och ing-en sinn-lig värld ut-an ljus ut-an slut på ljus Ej åld-er och död och ej slut på det Ing-en väg från nöd ej vis-dom att nå Ej upp-nå-el-se Bo-dhi-satt-van när av Vis-doms-hjärtat så Sinn-et gräns-löst u-tan hin-der u-tan frukt-an bort-om ill-u-si-on-er upp-nå fri-het tre-världs Buddh-or lev-er av Vis-doms-hjärt-at så nå o-öv-er-träff-ad sann Upp-lys-ning så vet att Vis-doms-hjärt-at är en stor ren bön en stor vis bön  finns ej sån bön ing-en ann-an bön tar bort all-as nöd är sant ej falskt där-för så säg Vis-doms-hjärt-ats bön, bön-en säg-er: Gång-en gång-en läng-re gång-en gång-en bort-om där (långsamt) Vis-dom är så här! 

7. Āmítuófó-Mantra

(Vänd mot mittgången, händerna cháng)

UUU 

O> Om det finns en god man el-ler god kvin-na som hör nå-gon tala om Budd-han Ā-mí-tuó-fó och hål-ler fast vid hans namn un-der en dag två dag-ar tre dag-ar fy-ra dag-ar fem dag-ar sex dag-ar el-ler sju dag-ar hel-hjär-tat och ut-an dist-rak-tion när den-ne per-son när-mar sig dö-den skall Budd-han Ā-mí-tuó-fó och he-la hans föl-je ma-ni-fes-te-ras fram-för den-ne.

(Officianten bugar sig)

Väl-sig-nad är den mest med-lid-sam-me i det 

Väst-ra Pa-ra-di-set A-mí-dá Bud-dha

(Officianten reser sig)

(Serpentingången; gå ut och återvänd radvis)

¤O+ > Na-mo Ā-mí-tuó-fó   (många gånger med händerna cháng)

¤O+ > Ā-mí-tuó-fó   (många gånger med händerna chángn​)                                                                                                     

8. Rening/Shé Shù                                             

(Vänd mot altaret, händerna i cháng​)

U U U 

Med kär-leks-ful-la hand-lin-gar re-nar jag min kropp ¤                                                                                    Med fri-kos-tig-het mot allt le-van-de re-nar jag min kropp ¤                                                                                    Med still-het en-kel-het och till-freds-ställ-el-se re-nar jag min kropp ¤                                                                Med san-na och upp-rik-ti-ga ord re-nar jag mitt tal ¤                                                              Med vän-li-ga och höv-li-ga ord ren-ar jag mitt tal ¤                                                               Med tröst-an-de och hjäl-pan-de ord re-nar jag mitt tal ¤                                                                                           Gen-om att sät-ta ge-ne-ro-si-tet fram-för gi-rig-het re-nar jag mitt sin-ne ¤                                                         Ge-nom att för-vand-la hat till kär-lek re-nar jag mitt sin-ne ¤                                                                                                                                          Ge-nom att för-van-dla o-kun-nig-het till vis-dom re-nar jag mitt sin-ne ¤  

(+ Prostration ++)

9. Tillflykt/Triśaraṇa/Sān Guī Yī   

(Vänd mot altaret, händerna i cháng; officianten bugar sig)

UUU

OO> Budd-haṃ Śa-ra-ṇaṃ Gacc-hā-mi ¤

 Dhar-maṃ Śa-ra-ṇaṃ Gacc-hā-mi ¤

 Saṃg-haṃ Śa-ra-ṇaṃ Gacc-hā-mi ¤

(Officianten vänder handflatorna uppåt)

U

Du-ti-yam-pi Budd-haṃ Śa-ra-ṇaṃ Gacc-hā-mi ¤

Du-ti-yam-pi Dhar-maṃ Śa-ra-ṇaṃ Gacc-hā-mi¤

Du-ti-yam-pi Saṃg-haṃ Śa-ra-ṇaṃ Gacc-hā-mi ¤

(Officianten reser sig)

U

Ta-ti-yam-pi Budd-haṃ Śa-ra-ṇaṃ Gacc-hā-mi ¤

Ta-ti-yam-pi Dhar-maṃ Śa-ra-ṇaṃ Gacc-hā-mi ¤

Ta-ti-yam-pi Saṃg-haṃ Śa-ra-ṇaṃ Gacc-hā-mi ¤

 (+ Prostration ++) (+ Prostration ++) (+ Prostration ++)

10. Dedikation

(Vänd mot altaret, händerna i wēnshùn)

UUU

Må denna handling komma alla 

kännande varelser tillgodo

Må alla varelser återfödas i det Västra Paradiset

(+Wen Shùn-bugning++) (+Wen Shùn-bugning++)

 (+Wen Shùn-bugning++)

(Dräkterna tas av)

Handskas vördsamt med denna skrift!

Vik ihop pärmen, buga mot altaret och placera häftet på pallens övre högra hörn.

Texter för afton-praktik

Inledning – Prostrationer

(Båda sidorna om mittgången står vända mot varandra vid varsin pall och väntar med i cháng)

1. +                                     +             +   

2. Vänd om mot Buddhan.

 +                            ++ 

3. Buga stående. Stå upp. Vänd tillbaka mot mitten igen.

5.    +     +    +   O  +  O

      Vänd om mot Buddhan.

     +  O  +  O  +  O       ++O

7. Prostrera.               stå upp

     +  O  +  O  +  O       ++O

8. Prostrera.               stå  upp

     +  O  +  O  +  O       ++ o+O

9. Prostrera.               stå  upp

       + O + O O o O OOOOO o o o ++

10. Buga stående                          stå upp

OOOoO OOOOO oooO ooo U O U O U OO

11. Rökelsehymn/Pao Ting

(Vänd mot altaret, händerna i cháng)

UUU

                                    O     I    I   O    I >>     

OOI>  Dyr-ba-ra tre-fot brin-nan-de säll-synt rö-kel-se nå-en-de öv-er-allt i ti-o rikt-nin-gar

Det-ta är ett all-var-ligt of-fer till Ko-nun-gen av Dhar-ma-upp-nå-el-se 

Vi ber för lyck-a och långt liv åt folk

U

Må de fin-nas på jor-den un-der lång tid och i him-len än-nu läng-re

U  (Rökelse 1 offras,)

Pri-sa de i doft-ande moln in-svep-ta 

       U                         U

Bo-dhi-satt-vas Ma-ha-satt-vas

  (Rökelse 2 offras)

Pri-sa de i doft-ande moln in-svep-ta  

         U                         U

Bo-dhi-satt-vas Ma-ha-satt-vas 

  (Rökelse 3 offras)   

Pri-sa de i doft-ande moln in-svep-ta 

         U                         U

Bo-dhi-satt-vas Ma-ha-satt-vas

( Prostration + + )

12. Hyllning/Vandanā/Zàn 

(Vänd mot altaret, händerna i cháng)

O O O O o o o o O OO O

O I O I O I O I O I O I   UUU

                       I          I           I      I       I      I    

Namo Tassa Bhagavato Arahato

              I             I             I        >

Samma Sambuddhassa

Namo Tassa Bhagavato Arahato

Samma Sambuddhassa 

Namo Tassa Bhagavato Arahato

Samma Sambuddhassa

(+ Prostration ++) (+ Prostration ++) (+ Prostration ++)

13. Tillflykt/Triśaraa/Sān Guī Yī

(Vänd mot altaret, händerna cháng; officianten bugar sig)

UUU

OO> Budd-haṃ Śa-ra-ṇaṃ Gacc-hā-mi ¤

 Dhar-maṃ Śa-ra-ṇaṃ Gacc-hā-mi ¤

 Saṃg-haṃ Śa-ra-ṇaṃ Gacc-hā-mi ¤

 (Officianten vänder handflatorna uppåt)

U

Du-ti-yam-pi Budd-haṃ Śa-ra-ṇaṃ Gacc-hā-mi ¤

Du-ti-yam-pi Dharm-aṃ Śa-ra-ṇaṃ Gacc-hā-mi¤

Du-ti-yam-pi Saṃg-haṃ Śa-ra-ṇaṃ Gacc-hā-mi ¤

(Officianten reser sig)

U

Ta-ti-yam-pi Budd-haṃ Śa-ra-ṇaṃ Gacc-hā-mi ¤

Ta-ti-yam-pi Dhar-maṃ Śa-ra-ṇaṃ Gacc-hā-mi ¤

Ta-ti-yam-pi Saṃg-haṃ Śa-ra-ṇaṃ Gacc-hā-mi ¤

(+ Prostration ++) (+ Prostration ++) (+ Prostration ++)

14. Överföring av meriter Puṇyānumodana/Suixifù                                      (Vänd mot mittgången, händerna i cháng​)  

                     O I O I O I O I  U  UUU  U      

O> Må vän-lig-het med-lid-an-de gläd-je och jäm-lik-het gen-om-sy-ra al-la Dhar-ma värl-dar Må al-la män-nis-kor och him-mel-ska va-rel-ser ha gläd-je av vå-ra väl-sig-nel-ser och vän-lig-het Må al-la et-is-ka öv-nin-gar i Ma-hā-ya-na hjäl-pa oss att för-verk-li-ga jämn-mod och tå-la-mod Må vi ta på oss de sto-ra löf-te-na med öd-mjuk-het och tack-sam-het

(+ Prostration ++)

15. Pañca Śīla/Wǔ Jiè

(Vänd mot altaret, händerna cháng)

U  O  OO  U

Wei No: Prāṇātipata Veramani Sikkhāpadam Samādhiyami

Alla: Jag önskar att följa anvisningen att icke taga liv

U

Wei No: Adinnādāna Veramani Sikkhāpadam Samādhiyami

Alla: Jag önskar att följa anvisningen att icke stjäla 

U

Wei No: Kāmesu Michacāra Veramani Sikkhāpadam Samādhiyami

Alla: Jag önskar att följa anvisningen att icke leva osedligt

U

Wei No: Muṣāvāda Veramani Sikkhāpadam Samādhiyami

Alla: Jag önskar att följa anvisningen att icke tala osanning

U

Wei No: Sura-Meraya-Majjā-Pamadatthāna Veramani Sikkhāpadam Samādhiyami

Alla: Jag önskar att följa anvisningen att icke berusa mig

16. Rening/Shé Shù                                                 

(Vänd mot altaret, händerna i cháng​)

UUU 

Med kär-leks-ful-la hand-lin-gar re-nar jag min kropp ¤                                                                                       Med fri-kos-tig-het mot allt le-van-de re-nar jag min kropp ¤                                                                                     Med still-het en-kel-het och till-freds-stäl-lel-se re-nar jag min kropp ¤                                                               Med san-na och upp-rik-ti-ga ord re-nar jag mitt tal ¤  Med vän-li-ga och höv-li-ga ord ren-ar jag mitt tal ¤ Med tröst-an-de och hjäl-pan-de ord re-nar jag mitt tal ¤                                                                                          Gen-om att sätt-a ge-ne-ro-si-tet fram-för gi-rig-het re-nar jag mitt sin-ne ¤                                                         Gen-om att för-vand-la hat till kär-lek re-nar jag mitt sin-ne ¤                                                                           Gen-om att för-vand-la  o-kun-nig-het till vis-dom re-nar jag mitt sin-ne ¤

 (+ Prostration ++)

17. De Sju Buddhornas Undervisning              

Qī Fó Jiào                                                               

  (Vänd mot altaret, händerna i cháng​)

U

Att icke gör vad ont är utan att göra allt vad gott är samt att hålla sin tanke ren detta är alla Buddhors undervisning ¤

18. Obeständighetens Gāthā/Duānzhàn​ Xīng    

(Vänd mot altaret, händerna i cháng​)

U

Alla Sammansatta Ting Är Obeständiga

De Är Utsatta För Födelse Och Död

Gör Slut På Födelse Och Död

Och Fridfullt Jämnmod Skall Uppstå ¤

 19. Bekännelse/Zì Rèn                                           

(Vänd mot altaret, händerna i cháng​)

U

 All dålig karma skapad av mig sedan länge på grund av girighet, vrede och dårskap utan begynnelse född av min kropp, mun och tanke Jag bekänner nu till fullo (x 3)

(+ Prostration ++) (+ Prostration ++) (+ Prostration ++)

20. Trikāya/Sān Shēn                                                      

(Vänd mot altaret, händerna i cháng​)

OOOOooooOOOO

O I O I O I O I UUU 

De som strävar att förstå alla Buddhor i den Trefaldiga Världen, bör veta att i ¤ Sinnet alena finns universums natur allt som existerar är Sinnets produkt!

U

 Vi överger oss till och stöder oss på ¤ Vairoçana – Den rena Dharmakāya Buddhan som finns i vår fysiska kropp

U

 Vi överger oss till och stöder oss på ¤ Loçana     – Den alltigenom perfekta Sambhogakāya Buddhan som finns i vår fysiska kropp

U

Vi överger oss till och stöder oss på ¤ Śakyamuni – och myriader av Nirmanakāya Buddhan som finns i vår fysiska kropp

(+ Prostration ++) (+ Prostration ++) (+ Prostration ++)

21. Āmítuófó-Mantra                                          

(Vänd mot mittgången, händerna i cháng​)

UUU 

O> Om det finns en god man el-ler god kvin-na som hör nå-gon tala om Budd-han Ā-mí-tuó-fó och hål-ler fast vid hans namn un-der en dag två dag-ar tre dag-ar fy-ra dag-ar fem dag-ar sex dag-ar el-ler sju dag-ar hel-hjär-tat och ut-an dist-rak-tion när den-ne per-son när-mar sig dö-den skall Budd-han Ā-mí-tuó-fó och he-la hans föl-je ma-ni-fes-te-ras fram-för den-ne.

(Officianten bugar sig)

Väl-sig-nad är den mest med-lid-sam-me i det Väst-ra Pa-ra-di-set Ā-mí-dá Bud-dha

(Officianten reser sig)

¤O+ > Na-mo Ā-mí-tuó-fó   (många gånger med händerna cháng)

¤O+ > Ā-mí-tuó-fó   (många gånger med händerna i chányīn)                                                                                                    

22. Samanthabadras Mantra & Tio löften        

 (Vänd mot mittgången, händerna i cháng​)

U U U

Wei No: Jag lo-var: 

Alla: O> Att vör-da al-la Budd-hor att pri-sa Tat-hā-gat-has att off-ra till al-la Budd-hor att be-kän-na ti-di-ga-re fel-steg att gläd-jas öv-er and-ras dygd och lyck-a att be Budd-han pre-dika La-gen att be Budd-han stan-na i värl-den att stu-de-ra Dhar-man för att lä-ra ut den att stär-ka al-la kän-nan-de va-rel-ser att ö-ver-fö-ra al-la ens me-ri-ter till al-la and-ra.

23. Gāthā för Sūtra-öppning                               

(Vänd mot mittgången, händerna i cháng​)

UUU 

Wei No: Den ojämförligt och 

djupsinniga överlägsna Dharman!

Alla: O> Den är säll-synt att mö-ta äv-en un-der mil-jon-tals tids-åld-rar 

Vi har nu möj-lig-het att se den vi har nu möj-lig-het att hö-ra den 

Vi har nu möj-lig-het att ac-cep-te-ra den 

Vi har nu möj-lig-het att be-håll-a den 

Må vi verk-ligt för-stå in-ne-bör-den i des-sa Tat-ha-ga-tas ord!   

  

24. Skriften om Det Stora Visdomshjärtat

Xīn Jīng

(Vänd mot mittgången, händerna i chányīn​)

O I O I O I O I   U UUUU      

Wei No: Jag vördar Bo Liu Hui Shang Fó Pú Sá  

(x3)        O>

Det dju-pa Vis-doms-hjärt-ats skrift;

Alla: OO> Med-käns-lans Pú Sá såg djupt i Vis-doms-hjär-tat U och såg de fem skan-dhors tom-het skär bort all svår nöd Șë-li-sö form är som rymd rymd är som form form är just rymd rymd är just form känn tänk vill vet är just så här Șë-li-sö varje ting är tomt ej fött ej dött ej o-rent ej rent ej stort ej smått så rymd är utan form tänk ej det är vist ej kropps-or-gan kropp tan-ke ej färg ljud lukt smak tryck ting ej se värld och ing-en sinn-lig värld ut-an ljus ut-an slut på ljus ej åld-er och  död och ej slut på det ing-en väg från nöd ej vis-dom att nå ej upp-nå-el-se Bo-dhi-satt-van när av Vis-doms-hjärtat så Sinn-et gräns-löst u-tan hin-der u-tan frukt-an bort-om ill-u-si-on-er upp-nå fri-het tre-världs Buddh-or lev-er av Vis-doms-hjärt-at så nå o-öv-er-träff-ad sann Upp-lysning så vet att Vis-doms-hjärt-at är en stor ren bön en stor vis bön finns ej sån bön ing-en ann-an bön tar bort all-as nöd är sant ej falskt där-för så säg Vis-doms-hjärt-ats bön bön-en säg-er: Gång-en gång-en läng-re gång-en gång-en bort-om där (långsamt) Vis-dom är så här!

25. Talrening Åkallan                                       

 (Vänd mot altaret, händerna i cháng​)

U

> Su-ri su-ri ma-ha-su-ri su-su-ri sa-ba-ha (x 3)

> I mitt kon-cen-tre-ra-de sin-ne fram-trä-der o-änd-li-ga krop-par al-la vil-ka är av den sto-re A-va-lo-ki-teś-va-ra 

Var-je dag jag bu-gar mig o-räk-ne-li-ga gån-ger Om pa’a-ra-mil Om pa’a-ra-mil Om pa’a-ra-mil!

26. Välsignelse &

Den Stora Medlidsammas Dharani

(Endast på den 14:e och sista dagen i månkalendern; Vänd mot altaret, händerna i chányīn​)

U Väl-sig-nad va-re al-la Bod-hisatt-vas, 

Sang-ha-ra-ma’s He-li-ga (x 3)

UUU

OO!> Nu jag häl-sar al-la tre Skat-ter-na Jag häl-sar den Äd-le A-va-lo-ki-teś-va-ra Äd-le Bo-dh-isat-tva Sto-re Ma-ha-satt-va Sto-re Med-lid-sam-me Om vör-dad den som ö-ver-vin-ner räds-la när jag se-dan vör-dat al-la de äd-la       A-va-lo-ki-teś-va-ra må jag gå häls-ar blå-hal-sa-de och du sto-re ut-ren-san-de och allt öv-er-vin-nan-de é shi yun al-la av-sik-ter är full-följ-da till-var-ons vä-gar ren-sa-de så-le-des jag vör-dar Sia-ren ser ned-åt och går bor-tom värl-den Ma-ha Bo-dhi-satt-va all-ting all-ting o-rent o-rent jord-en jord-en hjärt-at är ske så ske så upp-stå håll fast håll fast O seg-ra-re O sto-re seg-ra-re stan-na stan-na hål-ler fast upp-byg-ga-re rör dig rör dig mitt si-gill är o-be-sud-lat kom så kom så hör på hör på gläd-je upp-står in-om mig tala tala led mig säk-ert hu lu hu lu mo la hu lu hu lu xi li suo la suo la xi li xi li su lu su lu vak-na upp vak-na upp upp-vak-nad upp-vak-nad med-lid-sam-me blå-hal-sade sto-re dris-ti-ge lyck-sa-li-ge suo pe he lyck-li-ge suo pe he sto-re fram-gångs-ri-ke suo pe he mäs-ter-li-ge upp-byg-ga-re suo pe he blå-hal-sa-de suo pe he galt-an-sik-te suo pe he kraft-ful-le le-jon-hu-vud suo pe he sto-re va-pen-hål-la-re suo pe he Dhar-mans hjul-hål-la-re suo pe he Dhar-mans lo-tus-hål-la-re suo pe he blå-hal-sad allt or-sa-kan-de suo pe he du som är väl-gö-ran-de suo pe he nu jag häl-sar al-la tre skat-ter-na jag häl-sar den äd-le A-va-lo-ki-teś-va-ra suo pe he Om kraft-ful-la man-tra jag ren-ad är suo pe he.     

27. Guānyīn Mantra                                        

 (Serpentin-gång, händerna i cháng​)

O+> Namo Guan Shi Yin Púsà (Många gånger)

(händerna samlade i chányīn​)

O+> Guan Yin Púsà (Många gånger)

28. Tro i Sinnet/Xīnxīnming Jīng                      

 (Mot mittgången, händerna i chányīn​)

UUU   O> O>

(Börja långsamt, ökande takten efterhand)

Den sto-ra väg-en är ej svår för den som in-te välj-er mer så ut-an hat och kär-lek blir allt ljust och klart och gör man mins-ta sär-skilj-ning ställs jord och him-mel mot var-ann men öns-kar du att san-ning se ge upp var å-sikt för och mot att av-sky och att före-dra det-ta sin-nets sjuk-dom är när Väg-ens men-ing ej för-ståtts så upp-rörs Sinn-ets dju-pa ro en väg per-fekt som änd-lös rymd där in-tet sak-nas in-tet finns i ö-ver-flöd dess så-dan-het kan ick-e ses när vi väl-jer för och mot lev ej i bun-den-het av yttre ting och ej i käns-lor ut-av tom-he-ten i ting-ens en-het klar och lugn fel-syn upp-hör sed-an snart att strä-va ef-ter still-het ut-an rö-rel-se då så-dan still-het är en rö-rel-se att hål-la fast vid sär-skilj-ning det är att ald-rig kän-na en-het-en för-står du in-te en-het-en blir för-lust-en dub-belt stor för-ne-ka ting-ens verk-lig-het det är att sak-na der-as verk-lig-het att hål-la fast vid ting-ens tom-het är att sak-na der-as verk-lig-het ju mer du tal-ar om och tän-ker på ju läng-re bort är sann-in-gen så slu-ta ta-la slu-ta tän-ka du kan fär-das vart du vill att till käl-lan gå till-ba-ka är att fin-na sann-ing-en men tro på namn och form det är att käll-an för-bi-se vak-na upp det inne-bär gå bort-om tom-het och vi-sion den tom-ma värld-ens skift-ning-ar ger o-kun-skap en verk-lig-het sök inte ef-ter sann-ing-en håll ba-ra upp med å-sik-ter bli in-te kvar i du-al-ism men und-vik sånt med nog-grann-het finns så myck-et som ett spår av rätt och fel, det här det där blir sin-net fast i vil-sen-het all del-ning kom-mer i-från en-het-en kläng inte fast vid en-het ens när sin-net rik-tigt o-stört är kan ting-en ej be-svä-ra mer ut-an be-svär ej tio-tus-en ting och sin-net upp-rörs inte mer när tank-ar-nas ob-jekt dör ut dör ä-ven tank-ar-nas sub-jekt ob-jekt ob-jekt för ett sub-jekt sub-jekt sub-jekt för ett ob-jekt det ena ger det and-ra bå-da vil-ar de i tom-het-en de sär-skiljs ej i tom-het-en och bå-da är i tio-tus-en ting när grovt och fint till slut blir ett du tänk-er in-te för och mot den sto-ra Väg-en god och lugn är inte lätt ej hel-ler svår be-grän-sat sin-ne hind-rar dig ju mer du skyn-dar des-to läng-re tid det tar för den som hål-ler fast kan ej få nog och vil-se snart han går låt tin-gen vara på sitt sätt ess-en-sen vark-en kom-mer el-ler går hör-sam-ma tings na-tur och fritt och o-stört Väg-en gå med bund-na tan-kar san-ning-en den ej kan ses och bör-dan blir då tung av o-lust och be-svär så var-för föl-ja en av två om du vill föl-ja en-hets väg acc-ep-tera Sinn-et som det är ty att acc-ep-te-ra helt och fullt är sam-ma som sann Upp-lys-ning den vi-se sträv-ar ej mot mål men dår-en fjätt-rar fast sig själv én Dhar-ma blott det finns och ick-e fle-ra dår-en kläng-er fast vid ting i sin-nen ska-pas ill-us-ion en mot-sats visst ju det-ta är o-kun-nig-het ger ro och o-ro och en upp-lyst var-ken el-ler har all mot-sats kom-mer från o-kun-nig-het likt dröm-mar dår-akt-igt att fån-ga dem för-lust och vinst samt rätt och fel ta av-stånd från allt sånt för gott om ögat ald-rig sov-er mer för-svin-ner dröm-mar av sig självt om Sin-net det blir ab-so-lut be-va-ras ting-ens så-dan-het för-stås mys-ter-iet av Så-dan-het så vitt-rar al-la ytt-re band när al-la ting-en jäm-likt ses till ur-sprung-et vi å-ter-vänt glöm bort ting-ens e-xis-tens och gå bort-om lik-nel-ser stan-na in-gen rö-rel-se rör dig in-gen vi-la alls när des-sa mot-sat-ser dör ut då upp-hör äv-en en-het-en på det-ta pas-sar ing-en lag för ett i en-lig-het med Väg-en sam-lat Sin-ne av-tar själv-isk sträv-an helt tvi-vel och för-vir-ring dör och til-lit präg-lar vå-ra liv ing-et kläng-er fast vid oss vi håll-er ej vid någ-ot fast allt lys-er tomt och klart ut-an hjälp av Sin-nets kraft här är tan-ke käns-la int-et värt i den-na värld av Så-dan-het finns själv och an-dra inte mer för att kom-ma dit du vet du mås-te in-se ‘så är dét’ i det-ta fin-nes ick-e två ing-et åt-skiljt ing-et kvar i ti-o rikt-ning-ar de v-ise har vak-nat upp till san-ning-en och san-ning-en ej töj-as kan i tid och rum ej nå-gon-stans ett ö-gon-blick ti-o tu-sen år tom-het här och tom-het där om vi ser den el-ler ej i ti-o rikt-ning-ar den är o-änd-ligt smått blir li-ka stort ty ytt-re reg-ler gäl-ler ej o-änd-ligt sto-ra ting blir små och grän-ser sud-das sed-an ut det som är är sam-ma som det in-te är det som in-te är är sam-ma som det är där det-ta till-stånd in-te är dröj in-te kvar på så-dan plats ett i allt och allt i ett så kan nu det-ta helt för-stås din oro sak-nar in-ne-börd där tro och Sin-ne ej är två och tro och Sin-ne är ej två här ord-en sak-nar in-ne-börd här finns (långsamt) ej nu, ej sen, ej då.

29. Maha Vairocana/Dàri Rúlai Fó

(Vänd mot altaret, händerna cháng)

O I O I O I O I    U UUUU     

O> Me-ri-ten som sam-las gen-om att ut-ta-la Dhar-man är o-er-hört säll-synt vi de-di-ke-rar den-na o-änd-li-ga ö-ver-lägs-na mer-it till an-dra var-el-ser vi lov-ar att al-la kän-nan-de var-el-ser fång-ade i Sam-sara skynd-samt skall nå niv-ån av det O-änd-li-ga Ljus-ets Buddh-a vi är-ar al-la Buddh-or i de ti-o rikt-ning-ar-na och de tre tids-pe-ri-od-er-na al-la vör-da-de Bod-hi-satt-vas Ma-ha-satt-vas Ma-hā-praj-ñā-pā-ra mi-tā!                         

(+Prostration++)

30. Bodhisattvalöftet/Shi Pú Sà  

(Vänd mot altaret, händerna cháng)

U               

 Varelser otaliga jag lovar att befria 

Begär oräkneliga jag lovar att utplåna 

Dharma utan ände jag lovar att studera 

Buddhan’s Väg är rakast – Jag lovar att den vandra ända fram (x 3)

(vid tredje repetitionen kommer ceremonianten fram och bugar)

(+Prostration++) (+Prostration++) (+Prostration++)

U U U

31. Dedikation

(Vänd mot altaret, händerna i wēnshùn)

Må denna handling komma alla 

kännande varelser tillgodo 

Må alla varelser återfödas i det Västra Paradiset

(+Wen Shùn-bugning++) (+Wen Shùn-bugning++) (+Wen Shùn-bugning++)

(Dräkterna tas av)

Handskas vördsamt med denna skrift!

Vik ihop pärmen, buga mot altaret och placera häftet

på pallens övre högra hörn.

OBS: får ej läggas på golvet!