Om oss/About us

Vilka vi är/Who we are

Vi är ett fristående Buddhistiskt samfund som driver ett tempel med tillhörande meditationshall (Chán-Táng) i Malmö, samt mindre filialer i Göteborg och Kalmar.  Vår tradition bygger på den Kinesiska Chánbuddhismen så som den praktiseras och lärs ut i fastlandskina med meditation och tempelpraktik i en 1.500-årig tradition. Andlig lärare och grundare är den svenske Dharma-mästaren Míng Bǎo, elev till den nu bortgångne kinesiske Stormästaren Jǐng​ Huì. Vi praktiserar i den Kinesiska Línjì-traditionen.

Viktiga element i vår tillämpning av Dharṃaṃ (Läran) är dels meditation vilket vi erbjuder fyra ggr/vecka, dels andlig praktik genom recitation av texter i templet samt tillhörande bugningar. Det står dock den enskilde medlemmen fritt att fokusera på den del av praktiken som man är bekväm med. Oavsett vilken eller vilka praktikformer man väljer så understryker vi vikten av FOKUS, uppmärksamhet i nuet. Vi lindar inte in undervisningen i fluff, gull eller skenhelighet, utan den är rak, uppriktig och ärlig.

We are an independent Buddhist society, running a temple with adjacent meditation-hall (Chán-Táng) in Malmo, with smaller cells in Gothenburg and in Kalmar.  Our tradition and practice is based on the Chinese Chánbuddhism as it is practiced and thaught in mainland China. Spiritual teacher and founder is the Swedish born Dharma Master Míng Bǎo, disciple of the late Chinese  Grand Master Jǐng​ Huì. We belong to the traditional Línjì (Rinzai) lineage.

Meditation (Zùo Chán)

Meditationen inleds alltid med att vi går fort i en cirkel – ett sätt att komma ikapp sig själv och alla vardagens tankar som irrar runt i våra sinnen. Efter en stund sätter vi oss ned på särskilda meditationsbänkar och fortsätter meditationen med att stilla sinnet och öva upp vår koncentration. Meditation är ett effektivt sätt att komma till ro, rensa sitt sinne och på sikt få bättre kontroll över våra tankar för att på så vis också lära känna oss själva bättre. Sker i tystnad och stillhet. Chán-meditation är en metod för att direkt komma till insikt om vardandets innersta natur, alltings gemensamma ursprung och enhet. Utan ’romantiska’ omvägar. ”Immediatly down – nothing to it!” – Bodhidharma

Du kan också meditera med oss på appen ’Insight Timer’: https://insighttimer.com/account/groups sök på Malmö Chán Buddhist Temple.

Our meditation always begins with a circular walk in a fast pace – a way to catch up with yourself and all the everyday thoughts that are blurring our minds. After a while we sit down in the traditional way (on special designed benches) and continues the meditation with silencing the mind and focus on concentration of the mind in order to get to know ourselves better.

You can also meditate with us by the App ’Insight Timer’: https://insighttimer.com/account/groups at Malmö Chán Buddhist Temple

Puja (Sóng)

Genom sång och recitation av klassiska texter med djup innebörd ger vi oss själva en större förståelse för den värld vi lever i, samt djupare insikt i hur vi människor generellt sett är och känner inför allt omkring oss. Genom att unisont falla på knä och buga sig övar man upp sin ödmjukhet inför livets storhet och andra levande varelser.

By chanting and recitating classical texts with a profound meaning vi bring ourselves into a deeper understanding of the world we live in as well as a deeper insight in how people  in general are and feel regarding everything around us. By unison prostration one enhances humbleness to the greatness of life and other living beings.

Gemenskap/Fellowship 

De som kommer till templet är människor från alla delar av samhället och med vitt skilda bakgrunder. Mångfalden gör att det i samvaron uppstår många intressanta och givande samtal. Efter meditationen stannar vi ofta kvar och talar om buddhismen över en kopp te.

Vi utgör en lekmanna-gemenskap (dvs utan munkar/nunnor), ett registrerat religiöst samfund/ideell förening som bygger på att alla medlemmar hjälps åt med allt praktiskt. Det finns inga anställda som uppbär lön utan alla insatser bygger på ideellt arbete, även styrelsens. Medlemsavgiften går oavkortat till lokalkostnader.

Those who join us at the temple are people from all parts of the society with different backgrounds. The diversity in meeting each other gives many interesting and rewarding conversations. After meditation sessions we often stay and talk about the buddhas dharma over a cup of tea.

We are a lay-community (i.e. without monks/nuns), where everyone is expected to paticipate in all practical doings. There is no employess with a salary but all actions are voluntary.

Det är viktigt att man förstår och accepterar följande:

Vi följer en ca 1500-årigt Kinesisk tradition, både vad gäller praktisk tillämpning av och undervisning av Buddhan’s Dharṃaṃ. Denna tradition har sina rötter i en 2.600-årig Indisk tradition.

Det innebär att det finns ritualer och regler man bör känna sig bekväm med. De är främst till för att dels skapa fasta ramar så att traditionen och metoden inte utarmas, dels för att ge utövaren trygghet i sin praktik. När man vistas i templet så skall man tänka att man befinner sig i ett Kinesiskt kloster. Att man är (tillfällig) munk eller nunna.

T ex bör man tänka på sin klädsel mm: Undvika tights, korta byxor, kjolar o.d. Även linnen eller  tank tops. Inga djupa urringningar. Inga bara fötter. Man skyler helt enkelt sin kropp. Man bör även undvika parfym/rakvatten, onödiga smycken och överdriven make up. Mobiltelefoner är inte tillåtna. Man visar också lämplig respekt både för läraren och för de medlemmar som har tagit Tillflykt till De Tre Juvelerna – Buddhan, Dharṃaṃ och Saṃghaṃ. (Klädda i grått).

Viktiga element i vår tillämpning av Dharṃaṃ (Läran) är dels meditation vilket vi erbjuder fyra ggr/vecka, dels andlig praktik genom recitation av texter i templet samt tillhörande ödmjuka bugningar, dels praktik i vardagen utanför templet. Det står dock den enskilde medlemmen fritt att fokusera på den del av praktiken som man är bekväm med.

Att bli medlem/Membership

Du som är intresserad av att praktisera den buddhistiska vägen enligt Chán/Zen-traditionen samt att bli medlem kan anmäla dig till en av de Introduktionskurser vi har var 4e vecka (se kalendern). Den kostar 280 kr och i priset ingår ett provmedlemsskap under de efterföljande 4 veckorna.

Att vara ordinarie medlem kostar 1700 kr/sex månader; 900 för studenter och arbetslösa. Pengarna går oavkortat till att driva templet.

De som önskar komma innan nästa Introduktion är välkomna att göra så. Då gäller följande: man lägger 70 kr/tillfälle fram till nästa Introduktion där man förväntas delta (se ovan).

OBS                                                                                                                           Andra villkor gäller i Göteborg och Kalmar.

If you are interested in practicing the Buddhas Teachings according to the Chán/Zen tradition and becoming a member you may aply to our monthly introductory course. The cost is 280 SEK and includes a try-out membership for 1 month. 

Vi samarbetar med:
SVlogo