Info

Malmö Chan Buddhist Temple är ett svenskt religiöst samfund och en mötesplats för alla Malmöbor och boende i södra Sverige oberoende av ålder och etnisk tillhörighet med intresse för Kinesisk Buddhism. Målet är att skapa förståelse och intresse för denna tradition, dess andlighet, konst och kommunitet så som dessa gestaltar sig idag såväl som ur ett historiskt perspektiv.
Templet arbetar också för att berika och främja dagens mångkulturella Malmö med ostasiatiska aspekter på integration,samhälle och kultur. Samfundet är fram för allt till för de som har ett behov och intresse av att praktisera den buddhistiska religionen i sin kinesiska form och medlemmarna förväntas ta till sig och utöva den i samtliga dess olika delar. Häri ingår Dana (att i ödmjukhet dela med sig), tempel-praktik (man bugar sig vid ankomst och deltar i tempelritualen), man deltar i meditationerna och lyssnar på föreläsningar/Dharmatal.
Den som så önskar har också möjlighet till personliga stödsamtal. Se under >tjänster< för mer information. Samfundet bildades i sin nuvarande form 2004, och är en unik företeelse i sitt slag för hela Nordeuropa då det utgör det enda centret för Chanbuddhism med direkt återkoppling till fastlandskina och den ursprungliga Chanbuddhismen. Medlemsskap kan sökas av de som har ett seriöst intresse av att studera och praktisera Chan-buddhismen i alla dess aspekter. Det är lämpligt att först delta i vår Introduktionskurs som hålls en gång i månaden.

Kostnaden för medlemsskap är 1.500 SEK/sex månader, reducerat pris (800kr) för studeranden m.fl. Efter Introduktionskursen är man är välkommen att prova på under fyra veckor innan man bestämmer sig för att bli medlem.
PG 150 4554-5. Terminerna börjar 1/3 samt 1/9, däremellan betalar man anpassad avgift.
Templet styrs av ett Sangharåd.

Klädkod
Det är viktigt att besökare och deltagare uppmärksammar att det är ett tempel, en plats för religiös praktik, som besöks. Här gäller då samma regler för hur man klär sig som i de flesta andra asiatiska tempel, vilket gäller både män och kvinnor:
Följande är nödvändigt:
Långbyxor, helst av vida (för bättre meditation).
Tröja med lång eller ½ ärm. Helst inga åtsittande kläder. Lätta tygskor med gummisula är praktiskt att ha.
Följande är olämpligt:
Korta kjolar & byxor (även piratmodell)
Tights, leggings mm
Vid meditation: jeans
Tajta figurnära tröjor
Djupa urringningar
Linnen
Parfym/Rakvatten

Etik
I templet förväntas man uppföra sig vänligt och visa respekt för läraren såväl som för andra deltagare samt att följa ovan angivna klädkod. När tillfälle erbjuds går det bra att ställa relevanta frågor om Dharman – Buddhans Lära, men det är inte lämpligt att ifrågasätta den eller att lyfta fram andra religioner. Det är också lämpligt att visa respekt för Buddhan och traditionen genom att vid ankomst gå in i tempelrummet och buga 3 gånger framför Buddhan.

Våra samarbetspartners: Studieförbundet Vuxenskolan.

 

Malmoe Chan Buddhist Temple is a Western religious society for the practice of Chan Buddhism and a meeting place in Malmo, Sweden, for everyone in the region with an interrest for Chinese Buddhist practice aplied to Swedish conditions without reference to age, gender or ethnic origin.The aim is to create an understanding and an interest for this ancient tradition, it’s art and community as they are today as well as from a historic perspective.

The Temple also makes an effort to enrich the present multicultural society with East-asian aspects on integration, society and culture. The society’s main core is to provide an opportunity for members to practice according to the tradition in its various forms.

It was established in 2004 in it’s present form.
In order to become a practicing member one undergoes an introductory course, held once a month. For further information, please write to >info-at-taozen.se<.

Membership for those with a sincere interest in studying and practising Chan Buddhism is aquired after partaking in the required introductory course that is given once a month.

The fee is 1.500 SEK/6 months, reduced fee for students and others. After the Introductory course one is wellcome to ’try it out’ for four weeks before becoming a regular member.

The Temple is run by a Sangha Board.

Dresscode, both men and women
Ideal is wide and comfortable clothing
and a pair of light canvas shoes.
No tight shirts
No short skirts or pants
No Tights or Leggings
No perfume or After shave
For meditation: No jeans.

Etics
Visitors as well as particpants are expected to show respect towards the teacher as well as other practitioners and to follow the dresss code as above. One may ask questions about the Dharma. the teaching of the Buddha – but it is not suitable to question its relevance or to compare in preference to other religions. It is also suitable to – at the arrival – enter the temple room and make three prostrations in front of the Buddha.

Our collaborators: Studieförbundet Vuxenskolan