Om oss/About us

Vilka vi är/Who we are

Vi är ett fristående buddhistiskt samfund som driver ett tempel med tillhörande meditationshall (Chán-Tang) i Malmö, samt en mindre filial i Göteborg.  Vår tradition bygger på den kinesiska chanbuddhismen så som den praktiseras och lärs ut i fastlandskina. Andlig lärare och grundare är den svenske Dharma-mästaren Ming Bao, elev till den nu bortgångne kinesiske Stormästaren Jing Hui. Vi praktiserar i den Kinesiska Linji-traditionen.

We are an independent buddhist society, running a temple with adjacent meditation-hall (Chán-tang) in Malmo, with a small cell in Gothenburg.  Our tradition and practice is based on the Chinese Chanbuddhism as it is practiced and thaught in mainland China. Spiritual teacher and founder is the Swedish born Dharma Master Ming Bao, disciple of the late Chinese  Grand Master Jing Hui. We belong to the traditional Linji (Rinzai) lineage.

Meditation (Zuo Chán)

Meditationen inleds alltid med att vi går fort i en cirkel – ett sätt att komma ikapp sig själv och alla vardagens tankar som irrar runt i våra sinnen. Efter en stund sätter vi oss ned på särskilda meditationsbänkar och fortsätter meditationen med att stilla sinnet och öva upp vår koncentration. Meditation är ett effektivt sätt att komma till ro, rensa sitt sinne och på sikt få bättre kontroll över våra tankar för att på så vis också lära känna oss själva bättre. Sker i tystnad och stillhet. Chán-meditation är en metod för att direkt komma till insikt om vardandets innersta natur, alltings gemensamma ursprung och enhet. Utan ’romantiska’ omvägar. ”Immediatly down – nothing to it!” – Bodhidharma

Du kan också meditera med oss på appen ’Insight Timer’: https://insighttimer.com/account/groups sök på Malmö Chán Buddhist Temple.

Our meditation always begins with a circular walk in a fast pace – a way to catch up with yourself and all the everyday thoughts that are blurring our minds. After a while we sit down in the traditional way (on special designed benches) and continues the meditation with silencing the mind and focus on concentration of the mind in order to get to know ourselves better.

You can also meditate with us by the App ’Insight Timer’: https://insighttimer.com/account/groups at Malmö Chán Buddhist Temple

Puja (Sóng)

Genom sång och recitation av klassiska texter med djup innebörd ger vi oss själva en större förståelse för den värld vi lever i, samt djupare insikt i hur vi människor generellt sett är och känner inför allt omkring oss. Genom att unisont falla på knä och buga sig övar man upp sin ödmjukhet inför livets storhet och andra levande varelser.

By chanting and recitating classical texts with a profound meaning vi bring ourselves into a deeper understanding of the world we live in as well as a deeper insight in how people  in general are and feel regarding everything around us. By unison prostration one enhances humbleness to the greatness of life and other living beings.

Gemenskap/Fellowship 

De som kommer till templet är människor från alla delar av samhället och med vitt skilda bakgrunder. Mångfalden gör att det i samvaron uppstår många intressanta och givande samtal. Efter meditationen stannar vi ofta kvar och talar om buddhismen över en kopp te.

Vi utgör en lekmanna-gemenskap (dvs utan munkar/nunnor), ett registrerat religiöst samfund/ideell förening som bygger på att alla medlemmar hjälps åt med allt praktiskt. Det finns inga anställda som uppbär lön utan alla insatser bygger på ideellt arbete, även styrelsens. Medlemsavgiften går oavkortat till lokalkostnader.

Those who join us at the temple are people from all parts of the society with different backgrounds. The diversity in meeting each other gives many interesting and rewarding conversations. After meditation sessions we often stay and talk about the buddhas dharma over a cup of tea.

We are a lay-community (i.e. without monks/nuns), where everyone is expected to paticipate in all practical doings. There is no employess with a salary but all actions are voluntary.

 

Att bli medlem/Membership

Du som är intresserad av att praktisera den buddhistiska vägen enligt Chan/Zen-traditionen samt att bli medlem kan anmäla dig till en av de Introduktionskurser vi har var 4e vecka (se kalendern). Den kostar 250 kr och i priset ingår ett provmedlemsskap under de efterföljande 4 veckorna.

Att vara ordinarie medlem kostar 1500 kr/sex månader; 800 för studenter och arbetslösa. Pengarna går oavkortat till att driva templet.

De som önskar komma innan nästa Introduktion är välkomna att göra så. Då gäller följande: man lägger 50 kr/tillfälle fram till nästa Introduktion där man förväntas delta (se ovan).

If you are interested in practicing the Buddhas Teachings according to the Chan/Zen tradition and becoming a member you may aply to our monthly introductory course. The cost is 250 SEK and includes a try-out membership for 1 month. 

 

Vi samarbetar med:
SVlogo